Lees over de relatie tussen toekomstgerichte organisaties en circus-evolutie. Lees over tegen de stroom in durven gaan, talentmanagement en de (circus)directeur die niet in de spotlights gaat staan.

Talentmanagement en de worsteling

Wanneer het gaat over talentmanagement en leiderschap is er binnen veel organisaties sprake van een worsteling, die te maken heeft met de volgende drie vragen:

  1. Hoe kan invulling worden gegeven aan leiderschap dat passend is in heden en toekomst?
  2. Wat is de rol van talent in relatie tot de organisatiedoelen?
  3. Op welke wijze kan de interactie met de klant worden versterkt met als doel waarde-creatie voor beide partijen?

Worstelingen zijn op zich goed als je er niet te lang in blijft hangen en zeker niet ellenlang over moet praten. Om een positief voorbeeld te geven van hoe het wel zou kunnen daarom in deze blog een uitstapje naar het circus.

Het circus van het verleden & heden

Veel traditionele circussen hebben de tand des tijds niet doorstaan, wat ook past bij de verandering van mindset van het publiek oftewel de klant. Een van de voorlopers op dit gebied is het in de jaren tachtig in Canada opgerichte gezelschap Cirque du Soleil. Tegen het op dat moment nog gangbare beeld van een circus begon dit gezelschap in Canada met het opzetten van een show van zang, dans, theater en uitmuntende acrobatiek. Wie een dergelijke voorstelling wel eens heeft bijgewoond kan beamen dat het hierbij gaat om één groot adembenemend samenspel tussen de diverse acts, die vloeiend in elkaar overlopen en elkaar versterken oftewel 1 + 1 > 3.

Wat hierbij opvalt is dat, naast het feit dat de talenten van de artiesten optimaal worden benut, er ook geen sprake meer is van een ‘directeur’ die pronkend en prominent in beeld staat. Nee, als deze formele of informele leider al aanwezig is dan is dit achter de coulissen of tussen de artiesten. Kortom, dienend en faciliterend om het talent maximaal ten dienste te zijn met als doel het boeien en in dit geval ook het binden van het publiek. Het laatste door de hoge kwaliteit, maar ook buiten de voorstellingen door (digitale) merchandising en TV-uitzendingen. Dit alles zorgt ervoor dat klanten, die eenmaal een show van dit gezelschap hebben bijgewoond, graag terugkomen. En dieren in kooien, die tegennatuurlijk gedrag moeten vertonen, zie je niet meer en worden niet gemist.

En over interactie met de klant gesproken: de diverse artiesten vertonen hun talenten in, vlak boven of zelfs tussen en met het publiek, wat af en toe vermakelijke taferelen oplevert. Het is dan ook logisch dat veel van de huidige circussen hun koers hebben veranderd en elementen van Cirque du Soleil hebben overgenomen en verankerd in hun voorstellingen. En Cirque du Soleil zelf blijft ook continue vernieuwen en is wereldwijd een grote publiekstrekker! En dit is allemaal begonnen door tegen de stroom in te gaan, ondernemerschap te vertonen en de diversiteit van talent maximaal te benutten om de klant te boeien en uiteindelijk te binden.

De organisatie van de toekomst als circus van talent

Terug naar de drie vragen aan het begin van deze blog. Het antwoord is feitelijk al gegeven ,maar nu een nog even in de taal die binnen bepaalde geledingen van organisaties iets beter wordt begrepen.

  • Leiderschap tonen is geen act die je leert op een dure managementopleiding en/of te maken heeft met etnische afkomst, sekse of achtergrond. Het zit in je of niet en heeft totaal niets te maken met hiërarchie. Echte leiders staan achter de schermen of tussen de collega’s om hen te laten schitteren en te laten doen waar zij goed in zijn.

Leiderschap is het talent anderen te helpen hun talenten te ontwikkelen en benutten!

  • En over hiërarchie en leiderschap: dit zal nooit volledig verdwijnen, maar de signalen wijzen er toch duidelijk op dat veel organisaties op dit gebied radicaal gaan veranderen. Nieuwe flexibele organisatievormen qua structuur en cultuur ontstaan, mede gebaseerd op de technologische en ook sociaal-culturele ontwikkelingen. Hierdoor zal het aantal managers in de toekomst met sneltreinvaart afnemen. Op zich een prima ontwikkeling en wellicht komt er nieuw arbeidspotentieel vrij voor de circussen van de toekomst!
  • Het ontwikkelen, faciliteren en benutten van de diversiteit van talent is noodzakelijk om de klant te boeien en te binden. Talentontwikkeling is echter niet het kooien van mensen en hen opdringen tegennatuurlijk gedrag te vertonen met als dreiging ‘straf’ als men niet in de pas loopt of een keer iets fout doet. Hierdoor neemt namelijk de vitaliteit van de organisatie af en zonderen mensen zich af in een soort geestelijke cocon, waardoor geen waardecreatie meer zal plaatsvinden. Wanneer het talent binnen organisaties geen ruimte wordt gegeven, zal uiteindelijk geen klant meer komen kijken naar ‘de voorstelling in de circustent’. Kortom, laat de mensen doen waar zij goed in zijn en denk niet meer traditioneel en in hiërarchische en vooral functionele hokjes.
  • De klant van nu en de toekomst vraagt om vernieuwing, uitdaging en ook om meer interactie. Vernieuwen doe je als organisaties allereerst voor de klant, maar ook met de klant, gebaseerd op een vertrouwensrelatie. Dit vraagt dus om van buiten naar binnen kijken, in plaats van alleen maar te blijven hangen in de gebruikelijke interne focus met de drang de bepaalde successen uit het verleden continue te gebruiken als referentiekader.
  • De wereld en vooral de klant veranderen continue en het is in dat kader als organisatie een kwestie van meebewegen en/of vernieuwend te denken. Dit vraagt om faciliterend leiderschap, innovatief vermogen en het geven van ruimte aan de globale diversiteit van talent. Ja, zeker dit laatste is relevant want als er één branche is waar globaal wordt gedacht in relatie tot het inzetten van talent en waar dus een voorbeeld aan kan worden genomen dan is het wel het circus!

De vragen die organisaties zichzelf zouden moeten stellen

Kortom, ga je als organisatie succesvol zijn door ondernemerschap en durf te tonen, (globaal) talent te benutten en het partnership met de klant te optimaliseren? Of blijf je als organisatie hangen in het verleden door het opsluiten en beperken van talent, het vasthouden aan niet toekomstgerichte waanideeën en het vertonen van dictatoriaal en destructief leiderschap met als uiteindelijk gevolg een organisatie zonder overlevingskans? Ik zou het wel weten en roep bij deze eenmalig en vol bewondering voor al dit moois:

Welkom in het Circus van Talent!