Wat is de sleutel om gezamenlijk organisatiesucces te realiseren? Lees het antwoord op deze vraag in de blog over mensen als rare wezens en de combinatie tussen talent en vertrouwen.

Mensen zijn hele rare wezens

Eigenlijk zijn wij mensen hele rare wezens. Neem nu als voorbeeld het vaak gebruikte en ook regelmatig misbruikte en verguisde begrip ‘Vertrouwen’. In veel gevallen is het geven van en vragen om vertrouwen in de privésfeer de normaalste zaak van de wereld. Of het nu gaat om de opvoeding van de kinderen, vriendschappen die worden opgebouwd en onderhouden, de relatie met een partner of echtgenoot en ga nog maar even door. Natuurlijk is het niet altijd optimaal en soms wordt vertrouwen ook geschaad, maar over het algemeen is dit de basis voor ons doen en laten.

Vertrouwen is de sleutelfactor voor succes

Hoe anders is dit binnen veel organisaties! Soms zelfs een verschil tussen dag en nacht met wat hierboven staat beschreven. Wantrouwen voert te vaak de boventoon en dit uit zich bijvoorbeeld in slechte communicatie, controles die in veel gevallen geen toegevoegde waarde bieden, top-down leiderschap en risicomijdend gedrag omdat afwijken van de norm nog net niet strafbaar is en dan zijn we nog lang niet klaar. Het is dan ook niet vreemd dat veel werknemers en ook leidinggevenden in dit ‘blauw geregeerde tijdperk’ van economische onzekerheid vervallen in traditioneel wegduikgedrag, wat natuurlijk niet behulpzaam is bij het op gang brengen van verandering en het ontwikkelen van talent. En waarom doet men dit? Gewoon omdat het soms moet, er te weinig inzicht is en in veel gevallen ook omdat het ontbreekt aan moed en zelfvertrouwen hier anders mee om te gaan. Het gevolg is dat talent, in een periode waarin het heel hard nodig is, niet tot wasdom komt. Dit is jammer en het kan zoveel beter! Daarom onderstaand de link tussen vertrouwen en talentontwikkeling, uitgewerkt op basis van de letters van de belangrijkste sleutelfactor voor succes voor organisaties en werknemers, namelijk;

VERTROUWEN!

V = Variatie

Talent zit in veel werknemers verborgen en is zeer gevarieerd. Sterker nog, het is vaak zo divers dat werknemers of leidinggevenden terugdeinzen wanneer talenten naar voren komen die eerder nog niet werden (h)erkend. Om hiermee om te (leren) gaan is het noodzakelijk uit de persoonlijke comfortzone te stappen. Dit is eng voor leidinggevenden en werknemers want gevoelsmatig valt de controle weg terwijl dit feitelijk niet zo is. Als mensen namelijk ruimte en vertrouwen krijgen en nemen om talent te ontwikkelen ontstaat in de meeste gevallen een groter verantwoordelijkheids- gevoel om het gezamenlijke einddoel te bereiken. En aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden zal in een dergelijke setting vaker gebeuren en een veel positiever effect hebben dan de veelal gehanteerde command & control-handelswijze die nu gangbaar is. Voor allen is het dus zaak de grote variatie en diversiteit aan beschikbaar talent te benutten, los te (leren) laten en niet in standaard patronen te denken of in de schulp te kruipen. Hier heeft iedereen baat bij! Immers;

1 + 1 > 3

E = Energie

Vertrouwen geven aan het talent levert energie op voor werknemers maar ook voor de organisaties als geheel. Er komt dan meer schwung in de tent en nieuwe paden worden ingeslagen. Voor werknemers kan dit uitmonden in een stap naar buiten voor verdere ontplooiing en voor organisaties in verfrissing van denken en doen. Hier niets mee doen is ‘killing’ voor individu, organisaties en klanten. Meer valt er eigenlijk niet te zeggen en een passende uitspraak komt van Julien de Valckenaere (Vlaams Aforismenschrijver 1898-1958);

Niet sloopt ons zo vlug als ongebruikte energie.

R = Richting

Richting geven of zoals wij het binnen organisaties graag benoemen ‘Een visie ontwikkelen’ is een regelmatig terugkerende en herkenbare worsteling binnen de top van veel organisaties. Ja, ‘de top’ want als het op visie aankomt wordt dit nog te vaak ontwikkeld en over de muur gegooid vanuit de spreekwoordelijke ivoren toren door echte besluitvormers, managers en would-be-managers. Hiermee wordt vaak de plank misgeslagen, want weten de mensen in de ivoren toren wat er echt speelt op de werkvloer en bij de klant? In veel gevallen is het antwoord: Nee!

Voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige visie is inzicht nodig en daarom vertrouwen in de kennis en kunde van de werknemers die dagelijks met hun talenten op de werkvloer acteren en echt in contact staan met (potentiële) klanten van de organisatie. Voor de besluitvormers zijn deze zaken nog te vaak onzichtbaar, want een goede voeding vanuit het management ontbreekt en zelf afdalen is geen optie, en daarom zijn visies vaak niet passend bij de ontwikkeling van de markt en achterhaald. Doe het dus anders! Vertrouw bij het ontwikkelen van visie op hetgeen nu nog onzichtbaar is en maak gebruik van de input van het aanwezige talent. Dit zou in ieder geval passen bij het onderstaande beeld van Jonathan Swift (Engels schrijver. 1667-1745) en zorgt ook voor meer betrokkenheid en gedragenheid in alle geledingen van organisaties. Maak het onzichtbare zichtbaar!

Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien.

Tr = Transparantie

Vertrouwen opbouwen in een relatie tussen werknemers en leidinggevenden begint met openheid oftewel transparant zijn in de communicatie. Geen dubbele agenda’s en gewoon eerlijk zijn en blijven. Alleen door tijdens gesprekken of andere vormen van communicatie transparant te zijn over de mogelijkheden om het eigen talent of dat van anderen te ontwikkelen kan een positief resultaat worden geboekt. Hier hebben uiteindelijk de werknemers en leidinggevenden baat bij. Geef daarom van beide kanten aandacht aan de vorm van het gesprek, waar je het doet, hoe je het doet en met welke intenties je aan een gesprek begint. Wees dus helder, zoals ook Aristoteles (Grieks filosoof 384 v.C. – 322 v.C.) beschreef;

De eerste eigenschap van stijl is helderheid.

O = Omgeving

De omgeving is een bepalende factor wanneer het gaat om het ontwikkelen van talent. Een omgeving, waarin vertrouwen de basis is voor alle vormen van handelen en waarin talent de ruimte krijgt voor ontwikkeling, is noodzaak om als organisatie onderscheidend te zijn en te blijven in een dynamische omgeving. Je hoeft geen wiskundige of briljant wetenschapper te zijn om te weten dat binnen de organisaties, waar deze omgeving niet aanwezig is, verandering een papieren tijger is en innovatie, ondanks vaak mooie woorden, nooit van de grond zal komen. Vertrouwen geven aan de doorlopende ontwikkeling van talent is dus noodzaak, want zoals Heraclitus (Grieks filosoof. 540 v.C. – 480 v.C) al aangaf;

Niets duurt voort behalve verandering.

U = Uitdaging

Talent ontwikkelen vraagt om de uitdaging aan te durven gaan. Uitdaging voor de werknemer en helemaal voor leidinggevenden! Nieuwe wegen ontdekken en bewandelen maakt mensen bewust van eventuele talenten die eerder niet naar boven zijn gekomen. In de hokjes en structuren waarin wij nu binnen organisaties denken zit echter te vaak onvoldoende uitdaging of is dit niet meer passend omdat een werknemer het toegewezen hokje is ontgroeid. Gevolg is dat veel werkzaamheden worden gedaan op basis van automatismen en zonder passie. Het gevolg is dat werknemers en organisaties vastroesten in denken en doen.

Buiten de hokjes denken vraagt voor leidinggevenden om vertrouwen te hebben in en te geven aan het ontwikkelen van de talenten van werknemers en ook om te vertrouwen in een positieve uitkomst. Dus bestraffen wanneer het niet goed is gegaan is not done. Dit soort momenten dient immers te worden gezien als leermomenten voor beide partijen. Van fouten maken leer je! Geef daarom werknemers de uitdaging om nieuwe dingen te leren en te doen en durf, zoals Ralph Waldo Emerson (Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882) uitsprak, nieuwe wegen te creëren en te bewandelen.

Ga niet waar de weg je leidt, maar ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter.

W = Waarde

De vraag die binnen veel organisaties vaak wordt gesteld is; Waarvoor zijn wij hier op aarde?

Aan het beantwoorden van deze vraag gaan jaarlijks vaak ellenlange heisessies vooraf en dan nog is het antwoord niet gevonden. Toch is het niet zo moeilijk. Waar het uiteindelijk om draait is waarde creëren voor de klant en de samenleving, wat uiteindelijk ook de werknemers en de organisatie ten goede zal komen. Niets meer en niets minder! En ook hier komt vertrouwen weer om de hoek kijken. Het gaat immers om het vertrouwen dat de klant heeft in de leverende organisatie, waarbij werknemers met al hun talenten de organisatie vertegenwoordigen. Een logisch gevolg hiervan is dat interne talenten worden afgestemd op de externe bewegingen en de (toekomstige) behoeften van klanten. Dit vraagt om maatwerk in denken en doen en niet om standaardisatie en het over één kam scheren van groepen met mensen binnen in beton gegoten structuren. Alleen door deze match tussen klanten en werknemers te realiseren vanuit flexibele klantgerichte organisaties is een goed eindproduct te leveren en blijft de relatie van vertrouwen met de klant in stand. Als dit niet wordt geleverd gaan de klanten gewoon weg en krijgt managementgoeroe Peter F. Drucker (1909 – 2005) gelijk;

Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt.

E = Eenvoud

Eenvoud is tegenwoordig moeilijk te vinden. Veel organisaties zijn zo complex geworden dat we het zelf vaak niet meer begrijpen en als dit het geval is, verzinnen we weer extra regels die het complexer maken. Of als dit niet werkt volgt een extra controleur of een managementlaag met ‘hardliners’, waardoor vertrouwen regelmatig nog verder te zoeken is. De eenvoud begint echter bij het inzetten van het juiste talent op de juiste plaats op het juiste moment. Dus anders kijken naar functieprofielen, organisatie overschrijdende samenwerking, structuren, vertrouwen hebben in de talenten van werknemers en vooral durf en lef tonen om zaken te veranderen. Lastig omdat oude vertrouwde denkpatronen overboord gegooid moeten worden maar ondanks dat is de uitspraak van Sir Richard Steele (Brits Essayist. 1672 – 1729) zeker geen utopie;

Van alle dingen is eenvoud het moeilijkst na te bootsen.

N = Nooit te laat

Uiteindelijk gaat het er om dat het nooit te laat is om talent tot bloei te laten komen. Iedereen weet wat het belang is van talent, alleen vraagt verandering van ingeslepen gedrag om moed en dus (zelf)vertrouwen. Waar het om gaat is de juiste dingen durven doen en Confucius (Chinees filosoof. 551 v.C. – 479 v.C.) begreep dat heel goed!

Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.

Stop komend jaar dus met de verspilling en laat al het talent tot bloei komen.